กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 พ.ย. 2558 00:30 Siladda Teparak แก้ไข พัฒนาสมรรถนะ มุ่งสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน
17 เม.ย. 2557 00:15 Siladda Teparak แก้ไข ปฎิทินงาน
17 เม.ย. 2557 00:06 Siladda Teparak แก้ไข BU-DE
17 เม.ย. 2557 00:05 Siladda Teparak สร้าง BU-DE
2 เม.ย. 2557 03:03 Siladda Teparak สร้าง MBA-ICT
8 มี.ค. 2557 20:18 Siladda Teparak แนบ Action Plan 56-Special Programs Office2.docx กับ แผนปฎิบัติการ ปี 56
8 มี.ค. 2557 20:18 Siladda Teparak สร้าง แผนปฎิบัติการ ปี 56
8 มี.ค. 2557 20:16 Siladda Teparak แนบ รายงานแผนกลยุทธ์_สายวิชาการ-ภาคพิเศษ.doc กับ รายงานแผนกลยุทธ์ ปี56
8 มี.ค. 2557 20:15 Siladda Teparak สร้าง รายงานแผนกลยุทธ์ ปี56
4 มี.ค. 2557 00:52 Siladda Teparak แนบ ติดตามแผนตามตัวบ่งชี้.xlsx กับ แผนการดำเนินงานภาคพิเศษ
4 มี.ค. 2557 00:51 Siladda Teparak แก้ไข พัฒนาสมรรถนะ มุ่งสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน
4 มี.ค. 2557 00:51 Siladda Teparak แก้ไข พัฒนาสมรรถนะ เพื่อมุ่งสู่ความมีคุณภาพ ที่ยั่งยืน
4 มี.ค. 2557 00:50 Siladda Teparak แก้ไข แผนการดำเนินงานภาคพิเศษ
4 มี.ค. 2557 00:50 Siladda Teparak แก้ไข ไม่มีชื่อ
4 มี.ค. 2557 00:46 Siladda Teparak สร้าง แผนการดำเนินงาน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า